Algemeen
Een huisdier is GEEN pakje boter of wegwerpartikel dat je koopt en dan maar weer annuleert als je ‘gevoel’ er morgen toch weer even niet naar staat!
Worden algemene voorwaarden vaak niet gelezen en/of zelfs als ellenlange zinloze tekst beschouwd, wij adviseren iedereen die van plan is een papegaai of parkiet als huisdier te gaan houden dit nadrukkelijk WEL te lezen. Dit niet in de laatste plaats, omdat wij ons realiseren dat het niet reëel is te verwachten dat iedereen op de hoogte is van dezelfde kennis en ervaring die wij inmiddels na ruim 20 jaar hebben opgedaan.

Voordat u verder leest, wijzen wij erop dat elke reservering voor een door ons te kweken, op te voeden en tot huisdier te socialiseren kromsnavel een serieuze schriftelijke overeenkomst betreft. Hierin worden duidelijke voorwaarden overeengekomen waaraan beide partijen zich dienen te houden. Net als bij het boeken van een vakantie bijvoorbeeld worden er nimmer aanbetalingen geretourneerd wanneer men ondanks het zelf ondertekenen van de 7 pagina’s A4 tellende schriftelijke overeenkomst alsnog besluit de reservering te annuleren.
Staat u dat niet aan, lees dan niet verder, maar betrek uw vogel ergens anders vandaan.
Van degene die ondanks deze glasheldere openbaar te raadplegen voorwaarden en overeenkomst alsnog achteraf geld terug gaat eisen en ons voor oplichters uitmaakt en erger omdat er geen gelden worden geretourneerd, doen wij aangifte bij politie en dragen wij een dossier over aan onze advocaat waar verdere communicatie dan ook via zal verlopen, nadat per direct de overeenkomst daardoor is ontbonden.

De relatief kleine moeite die het lezen van voorwaarden en te ondertekenen overeenkomst u kost, staat in geen verhouding tot de veelvoud aan moeite die het u zal gaan kosten om gedurende de zeer lange tijd dat een papegaai en parkiet leeft het dier op verantwoorde en succesvolle wijze te verzorgen. Een levensverwachting van 25 t/m 100 jaar is waar het hier over gaat. Acht u onze voorwaarden op voorhand om welke reden dan ook onnodig of zelfs onzinnig dan verzoeken wij u op voorhand elders een vogel aan te schaffen. Met het plaatsen van een reservering bij ons, hetzij ter plaatse, hetzij online verklaart u zich 100% akkoord met onze werkwijze en algemene voorwaarden, zoals op deze pagina en in elke overeenkomst vermeld. Elke reservering betreft dus een onderlinge overeenkomst waar beide partijen zich geacht worden aan te houden.

Waarom reserveren?
Wellicht is het goed eerst te begrijpen dat het nooit ons idee geweest is de kromsnavel kuikens die bij ons geboren worden te laten reserveren ten einde deze voor anderen op te voeden tot huisdier. Laat staan dit mogelijk te maken op voorhand en zelfs via een website. Door de enorme vraag die wij al vrij snel in het begin van het uitoefenen van de vogelhobby kregen naar door ons ’tam gemaakte’ parkieten en papegaaien moesten we wel iets bedenken om niet al onze dagen door te moeten brengen met alleen telefoongesprekken en later email communicatie over welke vogel al dan niet en wanneer beschikbaar zou zijn. Dit ging en gaat eenvoudigweg nooit samen met een hobby waar je juist elke minuut in de dag nodig hebt om de noodzakelijk aandacht en zorg aan de vogels te besteden. Dat is heel in het kort waarom we het internet hebben ingezet om deze werkzaamheden uit handen te nemen. Je leest er alles over elders op deze site.

Verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn
Het plaatsen van een reservering voor een door ons tot huisdier te socialiseren papegaai of parkiet is GEEN vrijblijvende vakantie boeken die je de dag daarna weer kan annuleren als je toch niet naar Spanje wil!

We nemen uitsluitend een opdracht tot het socialiseren van een kromsnavel aan, nadat u via het reserveringsformulier nadrukkelijk akkoord bent gegaan met deze voorwaarden. Met of zonder het retourneren van bij elke reservering verstrekte overeenkomst zijn de voorwaarden, zoals hier opgesteld ten alle tijde van kracht. U kunt het ondertekenen zien als een bevestiging van het feit dat u de beslissing om de komende minstens 20 t/m 85 of zelfs 100 jaar een vogel als huisdier te gaan houden daadwerkelijk serieus neemt, net als wij dat doen. Een reservering is pas definitief na ontvangst van de (aan-) betaling op onze rekening.

Als u bij ons een vogel reserveert, geeft u ons daarmee de opdracht om zolang als noodzakelijk is voor de betreffende vogel, het dier met al onze liefde, inzet, deskundigheid en geduld binnen het gezin en dus in de privésfeer op te voeden tot een volwaardig en gelukkig huisdier. U zult dus direct zonder het hoeven toepassen van allerlei gedragscorrecties veel plezier kunnen gaan beleven aan een goed voorbereide vogel.

Met het plaatsen van een reservering bij ons, hetzij ter plaatse, hetzij online verklaart u zich 100% akkoord met onze werkwijze en algemene voorwaarden, zoals op deze pagina en in elke overeenkomst vermeld. Ook als u de schriftelijke overkomst kwijt bent, nooit gezien heeft of er iets anders van vindt dan toen u deze aanging. Elke reservering betreft dus een onderlinge overeenkomst waar beide partijen zich geacht worden aan te houden. Het aanvinken van ‘akkoord algemene voorwaarden’ volstaat, maar de schriftelijke overeenkomst dient als extra duidelijkheid voor alle partijen.

 

Reserveren = een arbeidsintensieve opdracht geven
Het reserveren van een tamme papegaai of parkiet bij ons als hobbykwekers betreft altijd een serieuze bindende overeenkomst. Omdat wij wat dit betreft nadrukkelijk geen webwinkel zijn en we te maken hebben met levende wezens en dus geen wegwerpartikelen noch consumptie goederen, zoals opgenomen in de wet ‘voorkoop op afstand’, welke hier overigens duidelijk een uitzondering voor maakt, maar wel met het geven en aannemen van de opdracht tot het trainen van een dier, totdat deze geschikt kan worden bevonden om als huisdier te worden gehouden, is hiervoor een specifieke overeenkomst opgesteld. Deze ontvangt u, voordat uw reservering kan worden voltooid en geactiveerd.

U gaat dus een heldere overeenkomst met ons aan ook genoemd ‘reservering’. Het maakt niet uit of u de reservering bij ons thuis op de bank plaatst, per telefoon of elders via internet. In alle gevallen betekent een reservering allereerst de opdracht aan ons tot het verlenen van een dienst aan u, namelijk het socialiseren van de door u gekozen vogel tot huisdier. Maakt u gebruik van de mogelijkheid om te reserveren middels aanbetaling, dan is dit bedrag a 50% van het totaal precies daarvoor bestemd. Het overige deel is representatief voor alles wat met de vogel te maken heeft tot op het moment van socialisatie. Te denken valt aan verzorging ouder vogels (per soort gedurende minstens 2 jaar of tot aan het eerste legsel dat wordt uitgebroed en grootgebracht), voeding, huisvesting, klimaatbeheersing, dierenarts kosten voor controles en meer.

Geen Hand opfok
Tenzij om dringende redenen noodzakelijk, zoals het niet (voldoende) voeden van de jongen door de ouder vogels of het beschadigen van de jongen door de ouder vogels, worden onze vogels NIET d.m.v. hand opfok grootgebracht tot zelfstandigheid. Het is daarnaast sinds 2013 bij de Nederlandse wet verboden niet zelfstandige kromsnavels van de ouders te scheiden, laat staan te verkopen ook al gebeur dat elders nog steeds. De zogenaamde hand opfok is hiermee dus onmogelijk en zelfs strafbaar geworden.

Zodra de vogels zelfstandig zijn, krijgen zij een intensieve socialisatie periode 24/7 binnen ons gezin voor een periode zolang als noodzakelijk om het gestelde doel te behalen, namelijk een maximaal tamme vogel die op verantwoorde wijze als huisdier gehouden kan gaan worden. Hier wordt d.m.v. een bewezen effectieve methode gewerkt aan het op verantwoorde wijze ontwikkelen van een relatie met de mens. Hierdoor kan het dier met succes door u als huisdier worden gehouden, zonder dat het angstig is en afstandelijk. Dit proces duurt langer dan, wanneer een niet zelfstandige vogel met de hand wordt gevoerd en grootgebracht, maar bewerkt het zelfde resultaat en in sommige gevallen zelfs op lange termijn een beter resultaat, omdat vogels tijdens hun eerste levensfase meer meekrijgen van de ouder vogels wat hen meer zelfvertrouwen kan geven als vogel op de lange termijn.

Opvoeding tot huisdier en wetgeving
Een van de directe gevolgen van deze sinds 2013 in Nederland geldende wetgeving is dat zoals aangegeven wij een veel langere tijdsinvestering moeten doen om hetzelfde resultaat, dan wel niveau te bereiken dan voorheen het geval was. Tegelijkertijd is hierdoor moeilijk tot niet vast te stellen, wanneer een te socialiseren vogel uiteindelijk zal kunnen worden overgedragen, zolang deze zich bevind in de door ons aangegeven status: geen, eitje, pas geboren of bij de ouders. Deze omschrijvingen zijn officiële termen die wij hanteren in onze werkwijze welke elders op deze site tot in detail wordt beschreven. Middels de speciaal hiervoor in het leven geroepen leden website waar iedereen die een vogel reserveert direct toegang toe krijgt worden status en updates per vogel weergegeven en wanneer aan de orde bijgewerkt. Men behoud deze toegang ook na de overdracht voor extra advies en begeleiding wanneer gewenst.

Door veel geduld bereiken wij het doel: een tamme kromsnavel
Nadrukkelijk vermelden we in deze voorwaarden dat onze gehele hobby valt of staat met geduld. De natuur laat zich in geen enkel opzicht dwingen wat dit betreft. Een opdracht tot socialisering, ofwel ‘reservering’ genoemd, betekend dat schriftelijk wordt vastgelegd dat wij dit geduld zullen opbrengen, totdat de betreffende vogel volgens alle geldende normen en eisen zal kunnen worden overgedragen. Tegelijkertijd houd het ook in dat degene die deze overeenkomst met ons aangaat zich hier niet alleen van bewust is, maar zichzelf hiermee ook verplicht tot in elk geval het geduld opbrengen, totdat betreffende vogel volgens genoemde regels kan worden overgedragen en daar vooraf geen misverstanden over bestaan.

Regels onvermijdelijk ontstaan door ervaring
Helaas hebben wij wat dit laatste betreft in de loop der jaren noodzakelijkerwijs nog een regel moeten toevoegen. Deze houd in dat, wanneer men ondanks onze uitvoerige service van de exploitatie van een complete leden website ergens tijdens het proces tussen reservering en overdracht besluit het vertrouwen te verliezen, dit terwijl wij ons dat alleen al omwille van de dieren zelf nooit kunnen permitteren, wij daar passende maatregelen aan toevoegen. Uiteraard is het altijd mogelijk binnen de voorwaarden een overeenkomst te annuleren. Hier doelen wij nu niet op. Waar hier wel op gedoeld wordt, is dat de keuze voor het verliezen van vertrouwen met of zonder schriftelijke ontbinding van de overeenkomst door het doen van aangifte van vermeende oplichting zonder uitzondering tot het volgende zal leiden:

Zodra wij constateren dat (valse) aangifte van oplichting tegen ons wordt gedaan, tijdens een lopende overeenkomst zonder dat men nadrukkelijk de overeenkomst aan ons heeft opgezegd, geld dat deze daarmee direct is ontbonden. Wij accepteren geen bewuste laster en smaad en doen vervolgens persoonlijk mondeling en/of schriftelijk aangifte hiervan op het politiebureau onder vermelding van volledige bij ons bekende contact gegevens. Dit houd in de meeste gevallen in dat geen betalingen worden geretourneerd aangezien de opdracht reeds gegeven werd op het moment van betaling en dus als zodanig door ons is verwerkt. Daarmee treed de toepassing van enkele eenvoudige regels in werking die u vindt op de volgende pagina van deze voorwaarden.

U neemt met de reservering van een papegaai of parkiet een beslissing die de komende minstens 20 jaar gevolgen voor u heeft, namelijk de volledige verantwoordelijkheid en daarmee gepaard gaande zorg voor het welzijn van een veeleisend huisdier. Wij gaan er dan ook middels deze als overeenkomst geldende voorwaarden van uit dat elke geplaatste reservering serieus en definitief is. Je maakt immers geen beslissing waar je minstens 20, maar vaker 40 tot zelfs 100 jaar en langer aan vast zit om er na een paar dagen weer op terug te komen.

Wat een reservering voor ons betekent
Bovendien kun je niet iemand aan het werk zetten om je huis te laten schilderen en vervolgens gaandeweg de boel annuleren of een hotel een kamer laten vrijhouden, niet komen opdagen en vervolgens ook niet willen betalen. Gelukkig is dit voor de meesten van ons niet meer dan logisch en normaal. Toch zien we ons genoodzaakt dit nog eens extra duidelijk te vermelden: Een vogel reserveren is NIET het kopen van een of ander ruilbaar consumptieproduct!
Wij kunnen nooit tegen onze vogels zeggen ‘leg maar geen ei of we voeden je niet verder op, want ze hoeven je niet meer…’. Het werk gaat hier 24/7 door, zonder vakantie, met vele beperkingen voor ons dagelijks gezinsleven! Dat wij met plezier onze hobby uitoefenen, betekent niet dat men vrijblijvend misbruik van ons kan maken.

Voorwaarden altijd van toepassing zonder uitzondering
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke reservering, ongeacht soort of leeftijd met of zonder ondertekende overeenkomst. De reservering van uw vogel gaat in op het moment dat de aanbetaling door ons is ontvangen. Helaas kunnen wij zonder aanbetaling geen vogels meer reserveren. Dit o.a. om teleurstellingen te voorkomen. Door het plaatsen van een reservering verklaard u dus altijd automatisch akkoord te gaan met onze bindende voorwaarden.

Om er zeker van te zijn dat de door u gewenste vogel niet door iemand anders gereserveerd wordt vanwege een eerdere betaling, sturen we u altijd en indien mogelijk binnen enkele uren na reservering een bevestiging.
Alleen de beste zorg is goed genoeg
Wij hebben één heel eenvoudige fundamentele basisregel waarop al onze activiteiten m.b.t. zowel het kweken als socialiseren van elke vogel die als huisdier wordt gehouden zijn gebaseerd:
“Wanneer wij mensen er voor kiezen een papegaai of parkiet als huisdier te houden, moeten we er alles aan doen om te zorgen dat het welzijn & belang van het dier ten alle tijden voor alles gaat. Zij hebben er immers niet voor gekozen als huisdier te worden gehouden. Jij en ik die daar wel voor kiezen, zijn dus levenslang verantwoordelijk voor het dier.”

Bij eenzijdige opzegging van de reserveringsovereenkomst, voordat de vogel is opgehaald, wordt géén aanbetaling geretourneerd. De reden hiervoor is o.a. dat elke tot huisdier te socialiseren vogel minstens 8 weken, maar meestal 3 tot zelfs 12 maanden en langer indien noodzakelijk zeer arbeidsintensief werk en kosten met zich mee brengt, waaronder o.a. het laten testen op gezondheid en geslacht en bijbehorende officiële certificaten die op voorhand al moeten worden gemaakt door ons. Werk dat per definitie vrijwel volledig in de privésfeer moet worden uitgevoerd en dus enorm beslag legt op ons dagelijks leven. Zelfs als een gereserveerde vogel nog niet geboren is, hebben wij 24/7 365 dagen per jaar dagelijks intensief werk aan het zodanig goed verzorgen van al onze koppels dat er daadwerkelijk jongen uit voort KUNNEN komen. Dit wordt te vaak onderschat, maar bepaald de volledige inrichting van het hele gezinsleven.

Overdracht
Wordt een vogel zonder overleg niet binnen maximaal 14 dagen na kennisgeving van de status ‘klaar voor vertrek’ opgehaald, noch is er een hiervoor een afwijkende afspraak gemaakt dan is daarmee de overeenkomst ontbonden. Dit houd in dat de vogel niet meer door u kan worden overgenomen, maar wij dus veel extra werk moeten verrichten om een nieuwe eigenaar te vinden. Het bepalen van de status ‘klaar voor vertrek’ wordt door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Er kan soms wel wekenlang observeren en intensief begeleiden van de vogel aan vooraf zijn gegaan.

De keuze van het juiste moment van overdracht naar de nieuwe eigenaar is dusdanig belangrijk gebleken in de afgelopen ruim 18 jaar dat wij vogels socialiseren dat het uitstellen daarvan altijd nadelige invloed heeft op niet alleen de voortgang van het proces van ontwikkeling en groei waarin de betreffende vogel op dat moment verkeerd, maar ook stagnatie veroorzaakt in de voortgang van het socialisatie proces van de op dat moment aanwezige andere vogels. Daarnaast beschikken wij over beperkte ruimte en middelen om vogels die de status ‘klaar voor vertrek’ hebben langer dan de aangegeven periode van 7 dagen in huis als huisdier te kunnen houden. Gelukkig is deze regel voor niemand die serieus voor een of meerdere van onze vogels heeft gekozen ooit tot hindernis geweest. Uiteraard kan eventueel indien noodzakelijk en ruim vooraf overeengekomen hier in bepaalde gevallen incidenteel van worden afgeweken. Moeten wij toch constateren dat ondanks herhaalde pogingen tot communicatie een vogel niet binnen de gestelde termijn kan worden overgedragen, dan zal daarmee de overeenkomst zonder verder overleg automatisch worden ontbonden en geen aanbetaling worden geretourneerd.

Aanbetaling
De aanbetaling is dus in eerste instantie bedoeld als vergoeding voor de te verlenen diensten, waaronder uiteraard voornamelijk het opvoeden en socialiseren van de vogel tot geschikt huisdier met alle risico’s van dien. De tijd die noodzakelijk is om de vogel tot zelfstandigheid op te voeden en te socialiseren is zowel per soort als per individuele vogel meestal verschillend. Grotere vogels hebben sowieso een tragere groei en ontwikkeling dan de kleinere soorten. Verder spelen allerlei omstandigheden hierbij een belangrijke rol.

Complicaties en duur
U dient zich er altijd van bewust te zijn dat ondanks zelfs de allerbest mogelijke zorgen voor jonge vogels tot aan het moment van overdracht het nooit 100% is uit te sluiten dat complicaties kunnen optreden. Hierbij valt te denken aan ziekte, handicap en zelfs sterfte. Uiteraard hebben wij dusdanig veel ervaring en kennis opgebouwd dat snel en meestal adequaat kan worden ingegrepen mocht zich iets dergelijks onverhoopt toch voordoen. 100% te voorkomen is het echter net zo min als dat we nooit met 100% zekerheid zouden kunnen vaststellen dat er alleen maar ‘perfecte mensen’ geboren worden.

Elke reservering heeft mede om deze reden standaard een onbeperkte geldigheidsduur tot aan het moment van overdracht. Dit omdat het uitgangspunt van elke opdracht altijd is het doel te bereiken, namelijk een deskundig tot geliefd huisdier gesocialiseerde papegaai of parkiet. We stellen ten alle tijde dus alles in het werk om ervoor te zorgen dat de door u gereserveerde soort ongeacht de status op het moment van reservering (bijvoorbeeld bij de status ‘ei’ kan er nog van alles misgaan) uiteindelijk als maximaal tamme vogel die zowel aan al onze voorwaarden als aan die van de overheid voldoet, zal worden overgedragen. De in 2013 en 2014 door de Nederlandse overheid aangepaste wetgeving m.b.t. het houden van kromsnavels heeft ertoe geleid dat wij genoodzaakt zijn een onbeperkte geldigheidsduur te hanteren, omdat meermaals gebleken is dat vooraf niet is in te schatten hoeveel tijd er exact per individuele vogel dient te worden geïnvesteerd alvorens deze daadwerkelijk kan worden overgedragen. Het geduld dat hiervoor nodig is, moet allereerst door ons als kwekers worden opgebracht, maar is ook iets, waarmee u voordat u reserveert zelf rekening dient te houden.

Niets is verplicht, dit is waarom
Wie het niet redelijk acht dat vooraf een vergoeding wordt gevraagd welke na eenzijdige annulering door de opdrachtgever, niet wordt geretourneerd, omdat dit nu eenmaal vooraf onderling per overeenkomst is vastgelegd en de uitvoering van de door ‘de opdrachtgever’ gegeven opdracht, namelijk het tot huisdier socialiseren van een bij geboorte wild dier inclusief alle bijkomende activiteiten, zoals administratie, correspondentie en overige elders op deze site vermelde zaken, onvermijdelijk en direct van start gaat en moet worden voltooid vanaf het moment van reservering, verzoeken we vriendelijk géén vogel bij ons te reserveren.

Ongeacht welke soort vogel het betreft, geld in zijn algemeenheid dat eenmaal gestart met de opvoeding/socialisatie in huis de vogel niet meer definitief teruggezet kan worden bij de ouder vogels en niet meer geschikt is als volière of kweekvogel.
Dit heeft tot gevolg dat we altijd genoodzaakt zijn een eenmaal begonnen socialisatie tot huisdier te voltooien, totdat de vogel volledig zelfstandig is en klaar voor de nieuwe eigenaar. Bij annulering van een reservering is de betreffende vogel dus in feite voor niets bij de ouders weggehaald en hebben wij in de meeste gevallen minstens 10 weken intensief werk voor niets gedaan. Een vogel die niet op tijd wordt opgehaald na de socialisatie periode belemmert de voortgang van de socialisatie van andere op dat moment aanwezige jonge vogels.

Ook wordt de voortgang van het socialisatie proces belemmert van de ‘geannuleerde vogel’ zelf, omdat deze op het moment dat de fase van ontwikkeling die zich dient af te spelen bij en met de nieuwe eigenaar daarmee wordt stopgezet. De vogel komt terecht tussen volière vogels en zal slechts door extra tijd en geduld van een te vinden nieuwe eigenaar nog geschikt kunnen worden gemaakt als huisdier. Het betaalde voorschot dient dus altijd als tegemoetkoming in de kosten voor de reeds verleende dienst ingegaan op het moment van reservering of daarvoor indien het een bevrucht ei of reeds geboren vogel betreft die de ‘bestemming’ huisdier heeft gekregen door het feit dat deze is vermeld op de pagina ‘aanbod’ op deze site.

Wij achten het niet meer als vanzelfsprekend dat degene die besloten heeft een papegaai of parkiet als huisdier te nemen zich er goed van bewust is dat dit een beslissing is waarmee men voor tenminste de komende 20 tot mogelijk zelfs wel 100 jaar de volledige verantwoordelijkheid zal dragen. Daaruit voortvloeiend gaan we er dan ook vanuit dat u dit weloverwogen doet en geen reden zal hebben om tijdens de in verhouding tot de te verwachten levensduur relatief korte, maar voor ons als uitvoerende partij altijd langdurige periode die de socialisatie binnen ons gezin in beslag neemt, daar op terug te komen.

Wachttijd
Vanzelfsprekend zal de wachttijd vanaf het moment van reserveren ook voor een groot deel afhangen van de fase waarin de betreffende vogel zich op dat moment bevindt. Reserveert u een eitje dan zal de wachttijd tot het moment van overdracht uiteraard veel langer zijn dan wanneer de betreffende vogel bijvoorbeeld al enige tijd door ons wordt gesocialiseerd op dat moment. Reserveert u een vogel welke zich noch in een eitje bevind, noch reeds geboren is, maar waarvan op dat moment bekend is dat deze nog geboren moet worden, hetzij als eitje, hetzij als kuiken dan is altijd de standaard overeenkomst van kracht vanaf het moment van reserveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met u. Op een gemiddelde levensverwachting tussen ongeveer 25 en 100 jaar is een wachttijd van ongeveer 1 t/m 5 jaar niet ongebruikelijk bij bepaalde soorten die slechts enkele jongen per nest voortbrengen en/of waarbij per kweekseizoen nooit vooraf is vast te stellen of er jongen geboren zullen worden. Een speciale wens voor een speciale vogel vereist dus speciale zorg en speciaal geduld van onze kant, maar ook van uw kant, terwijl hier het werk wordt gedaan.

Annuleren
De annulering van een reservering van een ongeboren vogel kost ons dusdanig veel extra werk, tijd en energie dat we dit ten alle tijden moeten voorkomen teneinde de socialisatie van alle aanwezige jonge vogels succesvol te laten verlopen (nooit meer dan 7 overigens) waardoor de kwaliteit die ons bekend maakt ook gewaarborgd blijft. Niemand heeft er enig belang bij dat een eenmaal gereserveerde vogel alsnog wordt geannuleerd en we hopen middels o.a. deze voorwaarden een drempel op te werpen die iedereen zal doen beseffen dat het houden van een papegaai of parkiet als huisdier anders dan bij de meer gebruikelijke huisdieren zoals hond en kat extra verantwoordelijkheid met zich mee brengt.

Met elke reservering gaat u dus een overeenkomst aan. Dit is vergelijkbaar met het boeken van een reis, hotelkamer of zelfs het nemen van autorijlessen. Kom je niet opdagen bij de les, dan moet er nog steeds betaald worden, dat is de overeenkomst. Tenzij expliciet vermeld of door een apart af te sluiten annuleringsverzekering gedekt, worden ook bij reserveringen m.b.t. bijvoorbeeld reizen geen restituties verleend, zonder verdere uitleg achteraf, zoals bijvoorbeeld via booking.com. Net als bij elke andere vorm van reservering gaan wij er ook van uit dat u zelf kennis heeft genomen van de door ons opgestelde en gedeponeerde voorwaarden en u zich met elke reservering akkoord verklaard met deze voorwaarden. Kan een reisorganisatie vaak na annulering d.m.v. de grote vraag alsnog een klant vinden, wij kunnen dat niet en hebben bovendien te maken met dieren, zeer arbeidsintensieve dienstverlening en niet met handelswaar die vervangbaar is.

Ter illustratie wordt een annulering ook slechts enkele dagen na het plaatsen van de opdracht tot socialisatie uitsluitend volgens de hier vermelde voorwaarden uitgevoerd. Dit betekend dat eventueel door de klant zelf bedachte argumenten, regels en voorwaarden welke NIET door de overeenkomst en voorwaarden van ONS worden ondersteund dus ook NIET worden geaccepteerd. Men zou kunnen beweren dat er enkele dagen na een geplaatste reservering door ons nog geen werk is verricht, waardoor men een aanbetaling retour zou kunnen eisen. Dit betreft dus een zelf verzonnen argumentatie die nadrukkelijk NIET in onze voorwaarden noch overkomst is vastgelegd. Elke annulering ongeacht het tijdstip na de reservering werkt voor ons contraproductief en kan daarom uitsluitend op basis van met u vooraf overeengekomen voorwaarden worden uitgevoerd. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen die dezelfde verantwoordelijkheid draagt en hetzelfde soort opdrachten dient uit te voeren als wij dit uitsluitend onder dezelfde voorwaarden zal kunnen en willen doen. Zelfs ware dit niet het geval dan nog hanteren wij deze voorwaarden in elk geval ten alle tijde.

Bezoek
Het staat iedereen vrij eerst een bezoek af te leggen alvorens een kromsnavel bij ons te reserveren. Onze website heeft uitdrukkelijk niet tot doel ‘webwinkel’ te zijn, maar wil met name voorzien in een stuk gedegen informatie welke wij noodzakelijk achten voor iedereen die een kromsnavel als huisdier wil houden. De praktijk leert overigens dat de meeste reserveringen gedaan worden na een persoonlijk bezoek. Dit is echter niet per se noodzakelijk. Voor degenen die veraf wonen bestaat door reservering per e-mail of telefoon de mogelijkheid te reserveren zonder de lange afstand meerdere malen te hoeven afleggen. In principe communiceren wij echter uitsluitend via email nadat een reservering tot stand is gekomen. Hierdoor ontstaat de voor ons noodzakelijk tijdbesparing die nodig is om te kunnen doen wat we doen. Zonder te hoeven telefoneren of te hoeven wachten op antwoord na het versturen van een email bericht, krijgt iedereen die een vogel heeft gereserveerd 24/7 toegang tot de speciaal voor het plaatsen van updates in het leven geroepen website. Men heeft hiermee onbeperkt en zelfs levenslang toegang tot alle updates m.b.t. de gereserveerde vogel vanaf het moment dat deze in huis wordt gereserveerd en een schat aan relevante overige informatie. Ook het stellen van vragen is hiervan een integraal onderdeel.

Er komt erg veel kijken bij het tot huisdier opvoeden van een papegaai of parkiet. Dit nemen wij zeer serieus en verwachten dit ook van iedereen die bij ons een vogel reserveert. Het tijdstip van de annulering t.o.v. de reservering achten wij overigens niet relevant bij annulering, omdat er een duidelijke overkomst wordt aangegaan, waarmee beide partijen hun verantwoording dienen te nemen, maar vooral ook vanwege het feit dat een eenmaal begonnen opvoeding niet meer kan worden teruggedraaid, zoals hierboven uitgelegd en dus altijd minimaal 10 weken zeer arbeidsintensief werk betekend. Een papegaai of parkiet neemt u niet in huis voor een paar weken, zoals een vakantie, maar vereist een ‘commitment’ voor minstens 20 tot zelfs wel 100 jaar of nog langer, omdat deze dieren nu eenmaal zo oud kunnen worden. Daarom achten we deze in samenwerking met onze juridisch adviseur en advocaat tot stand gekomen overeenkomst ook volledig terecht en noodzakelijk. Zie verder ook onze prijsuitleg.

Annulering van een gereserveerde vogel betekend niet alleen enorm veel extra werk om o.a. een nieuwe eigenaar te vinden, zoals advertentiekosten, e-mail- en/of telefoonverkeer, maar ook een rem op de ontwikkeling van de vogel die altijd in een bepaalde ontwikkelingsfase dient te verhuizen naar de definitieve eigenaar om het proces van domesticatie ongehinderd voortgang te laten vinden. Ook daarom is het dus belangrijk dat een vogel op het afgesproken tijdstip daadwerkelijk wordt afgehaald daar wij anders met te veel jonge vogels tegelijkertijd de kwaliteit van de eventueel noodzakelijke hand opfok, training en socialisatie in gevaar zouden brengen en de betreffende vogel niet meer op het juiste moment in handen zal komen van de definitieve eigenaar. We hebben hier te maken met niet gedomesticeerde dieren in tegenstelling tot honden en katten die reeds een eeuwenlange ontwikkeling m.b.t. domesticatie achter de rug hebben. Hierdoor ligt dit punt bij alle soorten kromsnavels veel gevoeliger.

Voor het dier en ons geen weg terug
Naast bovengenoemde feiten moet worden opgemerkt dat het besluit om een jonge vogel als huisdier te gaan opvoeden nimmer kan worden teruggedraaid, nadat het betreffende dier eenmaal bij de ouders weg is en binnenshuis met mensen wordt gesocialiseerd. Ouder vogels zullen in de meeste gevallen het jong verstoten of zelfs ombrengen, wanneer het na contact met mensen wordt teruggeplaatst in het nest of bij de ouders in een volière. Eenmaal huisdier, betekend dus altijd huisdier. Mede daarom proberen we ook op alle mogelijke manieren iedereen bewust te maken van de grote verantwoordelijkheid die het met zich mee brengt om een kromsnavel als huisdier te houden.

Mocht er onverhoopt iets mis gaan met de gereserveerde vogel, waardoor deze helemaal niet meer volgens gemaakte afspraak overgedragen kan worden, dan heeft u de keus tussen het retour ontvangen van de aanbetaling of het reserveren van een andere vogel. In dit geval worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Met de sinds 2013 onbeperkte geldigheidsduur van elke overeenkomst is de kans echter vrijwel uitgesloten dat een betreffende soort helemaal niet meer beschikbaar komt.

Wij doen ons best, u doet de rest
Wij doen onze uiterste best elke individuele baby vogel zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een leven als gezelschapsdier binnenshuis. Zodra de vogel eenmaal echter bij u in huis is, bent u zelf verantwoordelijk voor alle aspecten die het houden van een papegaai of parkiet met zich mee brengt. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent, nadat de vogel ons huis heeft verlaten.

De hierboven vermelde vergelijking met reserveringen in bijvoorbeeld de reiswereld zijn bedoeld als illustratie om aan te geven dat wij elke overeenkomst die u met ons aangaat met betrekking tot het in huis nemen van een door ons opgevoede papegaai of parkiet zeer serieus nemen. Wij investeren 75% van onze tijd in de gereserveerde baby vogels op een deskundige en professionele manier in de beste omgeving denkbaar voor dit doel, namelijk onze eigen huiskamer. Dit vergt echter dusdanig veel tijd, inzet, opoffering en energie dat alleen een zakelijke overeenkomst voldoet bij reservering van onze vogels die behoren tot de hoogste kwaliteit die anno nu mogelijk is qua socialisatie, mentale en fysieke conditie.

Niet eens, niet reserveren
Bent u het om welke reden dan ook niet eens met onze voorwaarden, dan kunt u bij ons geen vogel reserveren. Het reserveren van een vogel via ons betekend, zoals vermeld bij elke reservering dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Ze zijn er simpelweg opdat we kunnen blijven doen wat we doen en zorgen dat u zelf ook zult zeggen: Tammer Bestaat Niet. M.a.w. door de op onze voorwaarden gebaseerde overeenkomst, wordt de kwaliteit van onze dienstverlening en het overdragen van onze gesocialiseerde vogels gewaarborgd.

Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor deze voorwaarden ter verbetering aan te passen wanneer we dit in het belang van mens en dier noodzakelijk achten.
Helaas zien we ons genoodzaakt nog enkele voorbeelden aan te geven ter verduidelijking van deze voorwaarden, omdat velen geen inzicht blijken te hebben in wat het opvoeden van een papegaai of parkiet tot huisdier precies inhoud. Klik hier voor de voorbeelden.

Het staat uiteraard iedereen vrij om het met deze voorwaarden wel of niet eens te zijn. We trachten in elk geval d.m.v. deze voorwaarden en alle overige informatie op de site zo duidelijk mogelijk te zijn omtrent de werkwijze met zowel onze hobby als het zakelijke gedeelte dat valt onder de webshop van birdsuper.

Gaat u met ons een overeenkomst aan voor de overname van een jonge vogel met tot doel deze als huisdier te gaan houden dan doen wij er dus ook alles aan wat noodzakelijk en vermeld is om het dier hierop voor te bereiden. Feit blijft dat geen enkele kromsnavel bij geboorte een huisdier is. Slechts door regelmatige deskundige omgang blijft het dier tam.

Moment van ingang
De reservering van uw vogel gaat in op het moment dat de aanbetaling door ons is ontvangen. Helaas kunnen wij zonder aanbetaling geen vogels meer reserveren. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Elke reservering betreft een zakelijke overeenkomst, waarbij u akkoord gaat met onze voorwaarden. Elke reserveringsaanvraag geld als voorlopige reservering en is 24 uur geldig vanaf het moment dat wij u de betaalgegevens hebben gestuurd. Daarna is de betreffende vogel opnieuw beschikbaar voor reservering, wanneer er geen (aan-) betaling is ontvangen binnen deze tijd.

In de vrije tijd, maar niet vrijblijvend
Verder is het niet zo dat ondanks het feit dat wat wij in opdracht van u per definitie alleen binnen de privé sfeer van het gezin kunnen doen, daarom geen geldige overeenkomst met zakelijk karakter met u aangaan op het moment dat u een vogel reserveert. Al geschied de te verlenen dienst, vergelijkbaar met bijvoorbeeld peuteropvang, per definitie binnen de privé sfeer de overeenkomst is daarmee niet minder zakelijk laat staan vrijblijvend.

Overdracht alleen na gebleken zelfstandigheid
Alle door ons aangeboden vogels zullen onder geen enkele voorwaarde worden overgedragen, voordat ze geheel zelfstandig zijn volgens de definitie die onze werkwijze bepaald heeft. Dit is niet discutabel en er wordt dus niet van afgeweken, ook niet als u 30 jaar ervaring heeft met hand opfok, aangezien de overdracht van niet zelfstandige kuikens per 2013 verboden is in Nederland bij de wet. Per 2014 is het zelfs verboden niet zelfstandige kromsnavelkuikens van de ouders te scheiden, laat staan te verkopen. Wij hanteren dan ook, zoals uitvoerig omschreven elders op deze site en opgenomen in elke overeenkomst andere methodes om vogels te socialiseren tot huisdier. Deze starten altijd, nadat de jonge vogel door de ouders is grootgebracht, tenzij deze daar door medische oorzaak niet toe in staat zijn gebleken.

Tot slot
Tot slot behouden wij ons te allen tijde het recht voor de reservering van een vogel om wat voor reden dan ook te weigeren, bijvoorbeeld wanneer wij van mening zijn dat iemand niet voldoet aan de voorwaarden om op verantwoorde wijze een kromsnavel als huisdier te kunnen houden. Wordt een reeds gedane reservering zonder toedoen van degene die de vogel reserveerde eenzijdig door ons geannuleerd, dan wordt uiteraard de gedane (aan-)betaling wel geretourneerd.

Last, but not least willen wij u er op wijzen dat onze voorwaarden door met name outsiders t.a.v. het kweken en socialiseren van kromsnavels nu en dan als overdreven of zelfs bizar worden gezien. Kwekers die geen ervaring hebben met socialiseren, maar ons wel vertellen wat wel en niet kan, zijn in dit geval ook outsiders. Dat vinden wij helemaal prima, want met deze categorie mensen willen wij namelijk zelf ook geen overeenkomst aangaan. Als de overdracht van een door ons gesocialiseerde vogel aan wie dan ook niet gebaseerd is op wederzijds respect en gedeelde waardering dan achten wij het in specifiek deze ’tak van sport’ absoluut ongewenst enige vorm van overeenkomst met u aan te gaan.

Bent u van mening dat deze voorwaarden die van toepassing zijn op elke overeenkomst die tussen u als particuliere koper en ons als particuliere verkoper tot stand komt om welke reden dan ook niet deugt, niet klopt of zelfs niet is toegestaan, ga er dan ook vooral niet mee akkoord door een vogel bij ons te reserveren. Dit is hoe het werkt bij ons en niet anders. Achteraf eigen voorwaarden opstellen bijvoorbeeld om geld terug te krijgen, voor werk dat al gestart of gedaan is, gaat hier dus niet op.

Lees Verder …