Een huisdier is GEEN pakje boter of wegwerpartikel dat je koopt en dan maar weer annuleert als je ‘gevoel’ er morgen toch weer even niet naar staat!

Het plaatsen van een reservering voor een door ons tot huisdier te socialiseren papegaai of parkiet is GEEN vrijblijvende vakantie boeken die je de dag daarna weer kan annuleren als je toch niet naar Spanje wil! Het is een door u aan ons gegeven OPDRACHT welke direct na plaatsing door u voor ons een meestal langdurige periode van arbeidsintensief dagelijks werk inhoud. Eenmaal begonnen, kunnen we zelfs niet stoppen, totdat het is afgerond. Halverwege een socialisatieperiode de betreffende papegaai of parkiet plaatsen in een voliere, terwijl het dier de mensen als kameraad heeft leren zien, is  in veel gevallen zelfs gelijk aan dierenmishandeling. U kunt de praktijkvoorbeelden hiervan zelf onderzoeken in het voormalig Papegaaien Opvangcentrum te Veldhoven. Daar afgeleverde papegaaien en parkieten werden destijds gedumpt in grote gezelschapsvolieres waar ze naast voeding verder aan hun lot werden overgelaten. Dit met als gevolg dat deze dieren elkaar door het ontbreken van sociale vaardigheden (zoals vogels die in de natuur van ouders leren) elkaar onderling zwaar mishandelde en zelfs uitmoordde totaal ontbraken.

We nemen uitsluitend een opdracht tot het socialiseren van een kromsnavel aan, nadat u via het reserveringsformulier nadrukkelijk akkoord bent gegaan met deze voorwaarden. Met of zonder het retourneren van bij elke reservering verstrekte overeenkomst zijn de voorwaarden, zoals hier opgesteld alsnog ten alle tijde van kracht. U kunt het zien als een bevestiging van het feit dat u de beslissing om de komende minstens 15 t/m 85 jaar een vogel als huisdier te gaan houden daadwerkelijk serieus neemt, net als wij dat doen. Een reservering is pas definitief na ontvangst van de (aan-) betaling op onze rekening.
Als u bij ons een vogel reserveert, geeft u ons daarmee de opdracht om gedurende minstens 10 weken of zolang als noodzakelijk is voor de betreffende soort, het dier met al onze liefde, inzet, deskundigheid en geduld binnen het gezin en dus in de privésfeer op te voeden tot een volwaardig en gelukkig huisdier. U zult dus direct zonder het hoeven toepassen van allerlei gedragscorrecties veel plezier kunnen gaan beleven aan een goed voorbereide vogel.

Het reserveren van een tamme papegaai of parkiet bij ons als hobbykwekers betreft altijd een serieuze bindende overeenkomst. Omdat wij wat dit betreft nadrukkelijk geen webwinkel zijn en we te maken hebben met levende wezens en dus geen wegwerpartikelen noch consumptie goederen, zoals opgenomen in de wet ‘voorkoop op afstand’, welke hier overigens duidelijk een uitzondering voor maakt, maar wel met het geven en aannemen van de opdracht tot het trainen van een dier tot deze geschikt kan worden bevonden om als huisdier te worden gehouden, is hiervoor een specifieke overeenkomst opgesteld die u ontvangt, voordat uw reservering kan worden voltooid en geactiveerd. U gaat dus een heldere overeenkomst met ons aan ook genoemd ‘reservering’. Het maakt niet uit of u de reservering bij ons thuis op de bank plaatst, per telefoon of elders via internet. In alle gevallen betekend een reservering allereerst de opdracht aan ons tot het verlenen van een dienst aan u, namelijk het socialiseren van de door u gekozen vogel tot huisdier. Maakt u gebruik van de mogelijkkheid om te reserveren middels aanbetaling, dan is dit bedrag a 50% van het totaal precies daarvoor bestemd. Het overige deel is representatief voor alles wat met de vogel te maken heeft tot op het moment van socialisatie. Te denken valt aan verzorging ouder vogels ( per soort vanaf minimaal 2 jaar of tot aan het eerste legsel dat wordt uitgebroed en grootgebracht), huisvesting, klimaatbeheersing, dierenarts kosten voor controles enz enz.

Tenzij om dringende redenen noodzakelijk, zoals het niet (voldoende) voeden van de jongen door de ouder vogels of het beschadigen van de jongen door de ouder vogels, worden onze vogels NIET d.m.v. hand opfok grootgebracht tot zelfstandigheid. Zodra de vogels zelfstandig zijn, krijgen zij een intensieve socialisatie periode binnen ons gezin. Hier wordt d.m.v. een bewezen effectieve methode gewerkt aan het op verantwoorde wijze ontwikkelen van een relatie met de mens. Hierdoor kan het dier met succes door u als huisdier worden gehouden, zonder dat het angstig is en afstandelijk. Dit proces duurt langer dan, wanneer een niet zelfstandige vogel met de hand wordt gevoerd en grootgebracht, maar bewerkt het zelfde resultaat en in sommige gevallen zelfs op lange termijn een beter resultaat, omdat vogels tijdens hun eerste levensfase meer meekrijgen van de ouder vogels wat hen meer zelfvertrouwen kan geven als vogel op de lange termijn.
U neemt met de reservering van een papegaai of parkiet een beslissing die de komende minstens 20 jaar gevolgen voor u heeft, namelijk de verantwoordelijkheid en daarmee gepaard gaande zorg voor een tamelijk veeleisend huisdier. Wij gaan er dan ook middels deze als overeenkomst geldende voorwaarden van uit dat elke geplaatste reservering serieus en definitief is. je maakt immers geen beslissing waar je minstens 20, maar vaker 40 jaar aan vast zit om er na een paar dagen weer op terug te komen.
Bovendien kun je niet iemand aan het werk zetten om je huis te laten schilderen en vervolgens gaandeweg de boel annuleren of een hotel een kamer laten vrijhouden, niet komen opdagen en vervolgens ook niet willen betalen. Gelukkig is dit voor de meesten van ons niet meer dan logisch en normaal. Toch zien we ons genoodzaakt dit nog eens extra duidelijk te vermelden: Een vogel reserveren is NIET het kopen van een of ander ruilbaar consumptieproduct!
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke reservering, ongeacht soort of leeftijd met of zonder ondertekende overeenkomst. De reservering van uw vogel gaat in op het moment dat de aanbetaling door ons is ontvangen. Helaas kunnen wij zonder aanbetaling geen vogels meer reserveren. Dit o.a. om teleurstellingen te voorkomen. Door het plaatsen van een reservering verklaard u dus altijd automatisch akkoord te gaan met onze bindende voorwaarden.
Om er zeker van te zijn dat de door u gewenste vogel niet door iemand anders gereserveerd wordt vanwege een eerdere betaling, sturen we u altijd en indien mogelijk binnen enkele uren na reservering een bevestiging.

Wij hebben één heel eenvoudige fundamentele basisregel waarop al onze activiteiten m.b.t. zowel het kweken als socialiseren van elke vogel die als huisdier wordt gehouden zijn gebaseerd:
“Wanneer wij mensen er voor kiezen een papegaai of parkiet als huisdier te houden, moeten we er alles aan doen om te zorgen dat het welzijn & belang van het dier ten alle tijden voor alles gaat. Zij hebben er immers niet voor gekozen als huisdier te worden gehouden. Jij en ik die daar wel voor kiezen, zijn dus levenslang verantwoordelijk voor het dier.”
Dit klinkt allemaal heel vanzelfsprekend wellicht. De ervaring leert echter dat niet iedereen op de hoogte is van het feit dat alle kromsnavels een veel langere levensverwachting hebben dan de meeste huisdieren. Dit heeft tot direct gevolg dat de beslissing om een jonge papegaai of parkiet als huisdier te gaan houden er een is voor tenminste de komende 20 tot zelfs wel 100 jaar! Het is binnen dit perspectief dat wij graag VOORAF zoveel mogelijk informatie verstrekken m.b.t. wat u te wachten staat met een kromsnavel in huis. Niet alleen vanwege het welzijn van het dier, maar ook vanwege uzelf die deze verantwoordelijkheid aan moet kunnen. Tegelijkertijd kunt u bij het reserveren van een van onze vogels online i.p.v. ter plaatse nooit om deze informatie heen. Sterker nog zonder dat u door een door u te nemen actie ter BEVESTIGING van uw akkoord met AL onze voorwaarden is het NIET mogelijk deze opdracht tot socialisatie van een van onze papegaaien of parkieten bij ons te plaatsen. Zowel door het aanvinken op de website voor akkoord als door het ondertekenen van de altijd VOORAF per email aan u verzonden of ter plaatse overhandigde  uitgeprinte schriftelijke overeenkomst geeft u dus te kennen bekend en akkoord te zijn met de daarin opgenomen voorwaarden en onze werkwijze.

Bij eenzijdige opzegging van de reserveringsovereenkomst voordat de vogel is opgehaald, wordt géén aanbetaling geretourneerd. De reden hiervoor is o.a. dat elke baby vogel minstens 6, maar meestal 8 tot 16 weken en meer indien noodzakelijk zeer arbeidsintensief werk en kosten met zich mee brengt waaronder o.a. het laten testen op gezondheid en geslacht en bijbehorende officiële certificaten die op voorhand al moeten worden gemaakt door ons. Wordt een vogel niet binnen maximaal 14 dagen na kennisgeving van de status ‘klaar voor vertrek’ opgehaald, noch is er een hiervoor een afwijkende afspraak gemaakt dan is daarmee de overeenkomst ontbonden. Dit houd in dat de vogel niet meer door u kan worden overgenomen, maar wij dus veel extra werk moeten verrichten om een nieuwe eigenaar te vinden. Het bepalen van de status ‘klaar voor vertrek’ wordt door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Er kan soms wel wekenlang observeren en intensief begeleiden van de vogel aan vooraf zijn gegaan.

De keuze van het juiste moment van overdracht naar de nieuwe eigenaar is dusdanig belangrijk gebleken in de afgelopen ruim 17 jaar dat wij vogels socialiseren dat het uitstellen daarvan altijd nadelige invloed heeft op niet alleen de voortgang van het proces van ontwikkeling en groei waarin de betreffende vogel op dat moment verkeerd, maar ook stagnatie veroorzaakt in de voortgang van het socialisatie proces van de op dat moment aanwezige andere vogels. Daarnaast beschikken wij over beperkte ruimte en middelen om vogels die de status ‘klaar voor vertrek’ hebben langer dan de aangegeven periode van 7 dagen in huis als huisdier te kunnen houden. Gelukkig is deze regel voor niemand die serieus voor een of meerdere van onze vogels heeft gekozen ooit tot hindernis geweest. Uiteraard kan eventueel indien noodzakelijk en ruim vooraf overeengekomen hier in bepaalde gevallen incidenteel van worden afgeweken. Moeten wij toch constateren dat ondanks herhaalde pogingen tot communicatie een vogel niet binnen de gestelde termijn kan worden overgedragen, dan zal daarmee de overeenkomst zonder verder overleg automatisch worden ontbonden en geen aanbetaling worden geretourneerd.

De aanbetaling is dus in eerste instantie bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de te verlenen diensten, waaronder uiteraard voornamelijk het opvoeden en socialiseren van de vogel tot geschikt huisdier met alle risico’s van dien. De tijd die noodzakelijk is om de vogel tot zelfstandigheid op te voeden en te socialiseren is zowel per soort als per individuele vogel meestal verschillend. Grotere vogels hebben sowieso een tragere groei en ontwikkeling dan de kleinere soorten. Verder spelen allerlei omstandigheden hierbij een belangrijke rol.
U dient zich er altijd van bewust te zijn dat ondanks zelfs de allerbest mogelijke zorgen voor jonge vogels tot aan het moment van overdracht het nooit 100% is uit te sluiten dat complicaties kunnen optreden. Hierbij valt te denken aan ziekte, handicap en zelfs sterfte. Uiteraard hebben wij dusdanig veel ervaring en kennis opgebouwd dat snel en meestal adeuaat kan worden ingegrepen mocht zich iets dergelijks onverhoopt toch voordoen. 100% te voorkomen is het echter net zo min als dat we nooit met 100% zekerheid zouden kunnen vaststellen dat er alleen maar ‘perfecte mensen’ geboren worden.

Elke reservering heeft mede om deze reden een standaard geldigheidsduur van 6 maanden. Kan tijdens deze periode om een van de in deze alinea vermelde redenen geen betreffende vogel worden overgedragen dan wordt de overeenkomst automatisch ontbonden en de (aan-) betaling geretourneerd. Dit tenzij tijdens de periode ( dat kan zelfs de laatste dag van de 6 maanden nog gebeuren) alsnog een ei wordt gelegd door de betreffende gereserveerde soort en/of een jong van reeds gelegde eitjes geboren wordt. In dat laatste geval ( ei of jong) blijft de overeenkomst ook na de standaard periode van 6 maanden bestaan, totdat de vogel is overgedragen.
Wie het niet redelijk acht dat vooraf een vergoeding wordt gevraagd welke na eenzijdige annulering door de ‘klant’ niet wordt geretourneerd, omdat de uitvoering van de door ‘de klant’ gegeven opdracht, namelijk het tot huisdier socialiseren van een bij geboorte wild dier inclusief alle bijkomende activiteiten, zoals administratie, correspondentie en overige elders op deze site vermelde zaken, onvermijdelijk en direct van start gaat en moet worden voltooid op het moment van reservering, verzoeken we vriendelijk géén vogel bij ons te reserveren.
Ongeacht welke soort vogel het betreft, geld in zijn algemeenheid dat eenmaal gestart met de opvoeding/socialisatie in huis de vogel niet meer definitief teruggezet kan worden bij de ouder vogels en niet meer geschikt is als volière of kweekvogel.

Dit heeft tot gevolg dat we altijd genoodzaakt zijn een eenmaal begonnen socialisatie tot huisdier te voltooien, totdat de vogel volledig zelfstandig is en klaar voor de nieuwe eigenaar. Bij annulering van een reservering is de betreffende vogel dus in feite voor niets bij de ouders weggehaald en hebben wij in de meeste gevallen minstens 6 weken intensief werk voor niets gedaan. Een vogel die niet op tijd wordt opgehaald na de socialisatie periode belemmert de voortgang van de socialisatie van andere op dat moment aanwezige jonge vogels.
Ook wordt de voorgang van het socialisatie proces belemmert van de ‘geannuleerde vogel’ zelf, omdat deze op het moment dat de fase van ontwikkeling die zich dient af te spelen bij en met de nieuwe eigenaar daarmee wordt stopgezet. De vogel komt terecht tussen volière vogels en zal slechts door extra tijd en geduld van een te vinden nieuwe eigenaar nog geschikt kunnen worden gemaakt als huisdier. Het betaalde voorschot dient dus altijd als tegemoetkoming in de kosten voor de reeds verleende dienst ingegaan op het moment van reservering of daarvoor indien het een bevrucht ei of reeds geboren vogel betreft die de ‘bestemming’ huisdier heeft gekregen door het feit dat deze is vermeld op de pagina ‘aanbod’ op deze site.
Wij achten het niet meer als vanzelfsprekend dat degene die besloten heeft een papegaai of parkiet als huisdier te nemen zich er goed van bewust is dat dit een beslissing is waarmee men voor tenminste de komende 20 jaar de volledige verantwoordelijkheid zal dragen. Daaruit voortvloeiend gaan we er dan ook vanuit dat u dit weloverwogen doet en geen reden zal hebben om tijdens de naar verhouding relatief korte tijd van 6 tot max 16 weken die de socialisatie binnen ons gezin in beslag neemt, daar op terug te komen. Vanzelfsprekend zal de wachttijd vanaf het moment van reserveren ook voor een groot deel afhangen van de fase waarin de betreffende vogel zich op dat moment bevindt. Reserveert u een eitje dan zal de wachttijd tot het moment van overdracht uiteraard veel langer zijn dan wanneer de betreffende vogel bijvoorbeeld al enige tijd door ons wordt gesocialiseerd op dat moment. Reserveert u een vogel welke zich noch in een eitje bevind, noch reeds geboren is, maar waarvan op dat moment bekend is dat deze nog geboren moet worden, hetzij als eitje, hetzij als kuiken dan is standaard de 6 maanden gelende overeenkomst van kracht vanaf het moment van reserveren, tenzij anders overeengekomen met u.

De annulering van een reservering van een ongeboren vogel kost ons dusdanig veel extra werk, tijd en energie dat we dit ten alle tijden moeten voorkomen teneinde de socialisatie van alle aanwezige jonge vogels succesvol te laten verlopen (nooit meer dan 7 gelijktijdig overigens) waardoor de kwaliteit die ons bekend maakt ook gewaarborgd blijft. Niemand heeft er enig belang bij dat een eenmaal gereserveerde vogel alsnog wordt geannuleerd en we hopen middels o.a. deze voorwaarden een drempel op te werpen die iedereen zal doen beseffen dat het houden van een papegaai of parkiet als huisdier anders dan bij de meer gebruikelijke huisdieren zoals hond en kat extra verantwoordelijkheid met zich mee brengt.

Met elke reservering gaat u dus een overeenkomst aan. Dit is vergelijkbaar met het boeken van een reis, hotelkamer of zelfs het nemen van autorijlessen. Kom je niet opdagen bij de les, dan moet er nog steeds betaald worden, dat is de overeenkomst. Tenzij expliciet vermeld of door een apart af te sluiten annuleringsverzekering gedekt, worden ook bij reserveringen m.b.t. bijvoorbeeld reizen geen restituties verleend, zonder verdere uitleg achteraf, zoals bijvoorbeeld via booking.com. Net als bij elke andere vorm van reservering gaan wij er ook van uit dat u zelf kennis heeft genomen van de door ons opgestelde en gedeponeerde voorwaarden en u zich met elke reservering akkoord verklaard met deze voorwaarden. Kan een reisorganisatie vaak na annulering d.m.v. de grote vraag alsnog een klant vinden, wij kunnen dat niet en hebben bovendien te maken met dieren, zeer arbeidsintensieve dienstverlening en niet met handelswaar die vervangbaar is.
Het staat iedereen vrij eerst een bezoek af te leggen alvorens een kromsnavel bij ons te reserveren. Onze website heeft uitdrukkelijk niet tot doel ‘webwinkel’ te zijn, maar wil met name voorzien in een stuk gedegen informatie welke wij noodzakelijk achten voor iedereen die een kromsnavel als huisdier wil houden. De praktijk leert overigens dat de meeste reserveringen gedaan worden na een persoonlijk bezoek. Dit is echter niet per se noodzakelijk. Voor degenen die veraf wonen bestaat door reservering per e-mail of telefoon de mogelijkheid te reserveren zonder de lange afstand meerdere malen te hoeven afleggen. In principe communiceren wij echter uitsluitend via email nadat een reservering tot stand is gekomen. Hierdoor ontstaat de voor ons noodzakelijk tijdbesparing die nodig is om te kunnen doen wat we doen. Zonder te hoeven telefoneren of te hoeven wachten op antwoord na het versturen van een email bericht, krijgt iedereen die een vogel heeft gereserveerd 24/7 toegang tot de speciaal voor het plaatsen van updates in het leven geroepen website. Men heeft hiermee onbeperkt en levenslang toegang tot alle updates m.b.t. de gereserveerde vogel vanaf het moment dat deze in huis wordt gereserveerd. Ook het stellen van vragen is hiervan een integraal onderdeel.

Er komt erg veel kijken bij het tot huisdier opvoeden van een papegaai of parkiet. Dit nemen wij zeer serieus en verwachten dit ook van iedereen die bij ons een vogel reserveert. Het tijdstip van de annulering t.o.v. de reservering achten wij overigens niet relevant bij annulering, omdat er een duidelijke overkomst wordt aangegaan, waarmee beide partijen hun verantwoording dienen te nemen, maar vooral ook vanwege het feit dat een eenmaal begonnen opvoeding niet meer kan worden teruggedraaid, zoals hierboven uitgelegd en dus altijd minimaal 8 weken zeer arbeidsintensief werk betekend. Een papegaai of parkiet neemt u niet in huis voor een paar weken, zoals een vakantie, maar vereist een ‘commitment’ voor minstens 15 jaar. Daarom achten we deze in samenwerking met onze juridisch adviseur en advocaat tot stand gekomen overkomst ook volledig terecht en noodzakelijk. Zie verder ook onze prijsuitleg.
Annulering van een gereserveerde vogel betekend niet alleen enorm veel extra werk om o.a. een nieuwe eigenaar te vinden, zoals advertentiekosten, e-mail- en/of telefoonverkeer, maar ook een rem op de ontwikkeling van de vogel die altijd in een bepaalde ontwikkelingsfase dient te verhuizen naar de definitieve eigenaar om het proces van domesticatie ongehinderd voortgang te laten vinden. Ook daarom is het dus belangrijk dat een vogel op het afgesproken tijdstip daadwerkelijk wordt afgehaald daar wij anders met te veel jonge vogels tegelijkertijd de kwaliteit van de handopfok, training en socialisatie in gevaar zouden brengen en de betreffende vogel niet meer op het juiste moment in handen zal komen van de definitieve eigenaar. We hebben hier te maken met niet gedomesticeerde dieren in tegenstelling tot honden en katten die reeds een eeuwenlange ontwikkeling m.b.t. domesticatie achter de rug hebben. Hierdoor ligt dit punt bij alle soorten kromsnavels veel gevoeliger.
Naast bovengenoemde feiten moet worden opgemerkt dat het besluit om een jonge vogel als huisdier te gaan opvoeden nimmer kan worden teruggedraaid, nadat het betreffende dier eenmaal bij de ouders weg is en binnenshuis met mensen wordt gesocialiseerd. Ouder vogels zullen in de meeste gevallen het jong verstoten of zelfs ombrengen, wanneer het na contact met mensen wordt teruggeplaatst in het nest of bij de ouders in een volière. Eenmaal huisdier, betekend dus altijd huisdier. Mede daarom proberen we ook op alle mogelijke manieren iedereen bewust te maken van de grote verantwoordelijkheid die het met zich mee brengt om een kromsnavel als huisdier te houden.

Mocht er onverhoopt iets mis gaan met de gereserveerde vogel, waardoor deze niet meer volgens gemaakte afspraak geleverd kan worden, dan heeft u de keus tussen het retour ontvangen van de aanbetaling of het reserveren van een andere vogel. In dit geval worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

Wij doen onze uiterste best elke individuele baby vogel zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een leven als gezelschapsdier binnenshuis. Zodra de vogel eenmaal echter bij u in huis is, bent u zelf verantwoordelijk voor alle aspecten die het houden van een papegaai of parkiet met zich mee brengt. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent, nadat de vogel ons huis heeft verlaten.
De hierboven vermelde vergelijking met reserveringen in bijvoorbeeld de reiswereld zijn bedoeld als illustratie om aan te geven dat wij elke overeenkomst die u met ons aangaat met betrekking tot het in huis nemen van een door ons opgevoede papegaai of parkiet zeer serieus nemen. Wij investeren 75% van onze tijd in de gereserveerde baby vogels op een deskundige en professionele manier in de beste omgeving denkbaar voor dit doel, namelijk onze eigen huiskamer. Dit vergt echter dusdanig veel tijd, inzet, opoffering en energie dat alleen een zakelijke overeenkomst voldoet bij reservering van onze vogels die behoren tot de hoogste kwaliteit die anno 2013 mogelijk is qua socialisatie, mentale en fysieke conditie.
Bent u het om welke reden dan ook niet eens met onze voorwaarden, dan kunt u bij ons geen vogel reserveren. Het reserveren van een vogel via ons betekend, zoals vermeld bij elke reservering dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Ze zijn er simpelweg opdat we kunnen blijven doen wat we doen en zorgen dat u zelf ook zult zeggen: Tammer Bestaat Niet. M.a.w. door de op onze voorwaarden gebaseerde overeenkomst, wordt de kwaliteit van onze dienstverlening en het overdragen van onze gesocialiseerde vogels gewaarborgd.
Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor deze voorwaarden ter verbetering aan te passen wanneer we dit in het belang van mens en dier noodzakelijk achten.
Helaas zien we ons genoodzaakt nog enkele voorbeelden aan te geven ter verduidelijking van deze voorwaarden, omdat velen geen inzicht blijken te hebben in wat het opvoeden van een papegaai of parkiet tot huisdier precies inhoud. Klik hier voor de voorbeelden.

Het staat uiteraard iedereen vrij om het met deze voorwaarden wel of niet eens te zijn. We trachten in elk geval d.m.v. deze voorwaarden en alle overige informatie op de site zo duidelijk mogelijk te zijn omtrent de werkwijze met zowel onze hobby als het zakelijke gedeelte dat valt onder de webshop van birdsuper.
Gaat u met ons een overeenkomst aan voor de overname van een jonge vogel met tot doel deze als huisdier te gaan houden dan doen wij er dus ook alles aan wat noodzakelijk en vermeld is om het dier hierop voor te bereiden. Feit blijft dat geen enkele kromsnavel bij geboorte een huisdier is. Slechts door regelmatige deskundige omgang blijft het dier tam.
De reservering van uw vogel gaat in op het moment dat de aanbetaling door ons is ontvangen. Helaas kunnen wij zonder aanbetaling geen vogels meer reserveren. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Elke reservering betreft een zakelijke overeenkomst, waarbij u akkoord gaat met onze voorwaarden. Elke voorlopige reservering is 24 uur geldig vanaf het moment dat u van ons de betaalgegevens heeft ontvangen. Daarna is de betreffende vogel opnieuw beschikbaar voor reservering, wanneer er geen (aan-) betaling is ontvangen binnen deze tijd.

Verder is het niet zo dat ondanks het feit dat wat wij in opdracht van u per definitie alleen binnen de privé sfeer van het gezin kunnen doen, daarom geen geldige overeenkomst met zakelijk karakter met u aangaan op het moment dat u een vogel reserveert. Al geschied de te verlenen dienst, vergelijkbaar met bijvoorbeeld peuteropvang, per definitie binnen de privé sfeer de overeenkomst is daarmee niet minder zakelijk laat staan vrijblijvend.

Alle door ons aangeboden vogels zullen onder geen enkele voorwaarde worden overgedragen, voordat ze geheel zelfstandig zijn. Dit is niet discutabel en er wordt dus niet van afgeweken, ook niet als u 30 jaar ervaring heeft met hand opfok, aangezien de overdracht van niet zelfstandige kuikens per 2013 verboden is in Nederland bij de wet. Per 2014 is het zelfs verboden niet zelfstandige kromsnavel kuikens van de ouders te scheiden, laat staan te verkopen. Wij hanteren dan ook zoals uitvoerig omschreven elders op deze site en opgenomen in elke overeenkomst andere methodes om vogels te socialiseren tot huisdier. Deze starten altijd nadat de jonge vogel door de ouders is grootgebracht, tenzij deze daar door medische oorzaak aantoonbaar niet toe in staat zijn gebleken.
Tot slot behouden wij ons te allen tijde het recht voor de reservering van een vogel om wat voor reden dan ook te weigeren, bijvoorbeeld wanneer wij van mening zijn dat iemand niet voldoet aan de voorwaarden om op verantwoorde wijze een kromsnavel als huisdier te kunnen houden. Wordt een reeds gedane reservering zonder toedoen van degene die de vogel reserveerde eenzijdig door ons geannuleerd, dan wordt uiteraard de gedane (aan-)betaling wel geretourneerd.
Last, but not least willen wij u er op wijzen dat onze voorwaarden door met name outsiders t.a.v. het kweken en socialiseren van kromsnavels nu en dan als overdreven of zelfs bizar worden gezien. Kwekers die geen ervaring hebben met socialiseren, maar ons wel vertellen wat wel en niet kan, zijn in dit geval ook outsiders. Dat vinden wij helemaal prima, want met deze categorie mensen willen wij namelijk zelf ook geen overeenkomst aangaan. Als de overdracht van een door ons gesocialiseerde vogel aan wie dan ook niet gebaseerd is op wederzijds respect en gedeelde waardering dan achten wij het in specifiek deze ‘tak van sport’ absoluut ongewenst enige vorm van overeenkomst met u aan te gaan.

Bent u van mening dat deze voorwaarden die van toepassing zijn op elke overeenkomst die tussen u als particuliere koper en ons als particuliere verkoper tot stand komt om welke reden dan ook niet deugt, niet klopt of zelfs niet is toegestaan, ga er dan ook vooral niet mee akkoord door een vogel bij ons te reserveren. Dit is hoe het werkt bij ons en niet anders. Achteraf eigen voorwaarden opstellen bijvoorbeeld om geld terug te krijgen, voor werk dat altijd is gestart op het moment dat u door het plaatsen van een reservering daartoe de opdracht gaf, gaat hier dus niet op.

Lees Verder …